Spotrebný úver

Ak si potrebujete požičať na spotrebný tovar, službu alebo potrebujete vyplatiť iný dlh, banky Vám ponúkajú možnosť zažiadať o spotrebný úver. Spotrebiteľský úver z hľadiska zákona možno vymedziť ako dočasné poskytnutie peňazí na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, odloženej platby, úveru alebo aj inej právnej formy, či poskytnutie inej finančnej výpomoci od veriteľa k spotrebiteľovi. Medzi spotrebiteľské úvery nemôžme zaradiť úvery bez úrokov a ďalších poplatkov, tiež medzi spotrebiteľské úvery nepatria také, ktoré sú splatné do troch mesiacov a tiež hypotekárne úvery. Pri uzatvorení zmluvy, alebo už pred jej uzavretím, sa musíme oboznámiť s náležitosťami zmluvy, zmluvnými podmienkami a s vlastnou schopnosťou splácať úver. K jednotlivým krokom sa vrátime nižšie. Podmienky na získanie spotrebného úveru si banky samozrejme určujú sami, pod záštitou zákona o spotrebiteľských úveroch a teda v ich intenciách. Vo väčšine prípadov si veriteľ nevyžaduje od klienta zdokladovať účel použitia finančných prostriedkov. Vyskytujú sa ale prípady, kedy banka môže od klienta vyžiadať ručiteľa k úveru alebo zástavu hnuteľného, či nehnuteľného majetku. Na základe nedokladovania účelu použitia finančných prostriedkov spotrebný úver možno považovať za bezúčelový. Teda z toho jasne vyplýva, že si môžete požičať na dovolenku, auto, spotrebiče, čí novú kuchyňu. Podmienky pre získanie spotrebného úveru sú pre žiadateľov splniteľné.

spotrebný úver

Na to aby ste získali spotrebný úver musíte byť občanom Slovenskej republiky alebo cudzincom s trvalým pobytom na Slovenku. Ďalšou, nemenej dôležitou, podmienkou je mať pravidelný príjem, ktorý je nutné predložiť spolu so žiadosťou. Spotrebný úver je možné získať aj bez zabezpečenia. V prípade, ak takúto možnosť banka neponúka, je možné zabezpečenie napr. ručením nejakou fyzickou osobou, životným poistením alebo aj cennými papiermi. Minimálna suma, ktorú si pomocou spotrebného úveru môžete požičať, je 1500 eur a maximálna je závislá aj od bonity klienta. Ak splníte všetky podmienky a predložíte všetky potrebné doklady, úver Vám môže byť poskytnutý aj do 24 hodín. Doklady potrebné pri predkladaní žiadosti o spotrebný úver sú: platný doklad totožnosti, vyplnená žiadosť o poskytnutie spotrebného úveru, potvrdenie príjmu žiadateľa, ručiteľa aj spoludlžníka (za spoludlžníka považujeme manžela, manželku). Potvrdenie o príjme sa dokladuje na formulári, ktorý má banka k dispozícii na pobočke alebo na internetovej stránke.

Predtým ako o úver požiadame, si musíme ozrejmiť od koho si chceme požičať a máme tu niekoľko možností. Sú to banky, nebankové spoločnosti, internetové banky a súkromný veritelia. V prípade nebankových spoločností je asi najlepšie pred ich výberom si overiť, či sa nachádza v zozname národnej banky Slovenska, ktorá nebankovým spoločnostiam, ktoré splnia podmienky Slovenského bankového trhu, udelí licenciu. Ďalej ešte skôr ako o úver požiadame, musíme vedieť, koľko peňazí potrebujeme a ako ich budeme vedieť splácať. Splátka je odporúčaná vo výške nanajvýš jednej tretinu príjmu. To, koľko si chceme požičať, tiež môže závisieť napr. od toho či má človek nejaké peniaze ušetrené. Požičanú sumu je najlepšie čo najskôr splatiť, aby ste ušetrili na úrokoch. Pretože platí akési pravidlo, že čim je dlhšia doba splácania, tým je úroková sadzba vyššia. Ak je však doba splácania dlhšia, mesačná splátka je nižšia. Úrokové sadzby spotrebných úverov sa pohybujú od 5 až do 12 % v závislosti od veriteľa. Úroky sú v jednoduchosti povedané finančné odmeny za vypožičanie peňazí.

Predtým, než si vyberiete, treba si spotrebné úvery porovnať, a to nielen porovnávaním úroku a úrokovej sadzby, pretože to nie sú jediné kritéria, ktoré nám napovedajú, či sa úver oplatí alebo nie. Ročná percentuálna miera nákladov je v momente porovnávania spotrebných úverov vypovedajúcejšia z hľadiska ceny celkového úveru, nakoľko sa jedná o komplexné číslo nákladov, ktoré za úver v konečnom dôsledku zaplatíte. Ročná percentuálna miera nákladov zahŕňa úrokovú sadzbu, poplatky, dotačné náklady napr. spojené s poistením, prenesenie bežného účtu a podobne. Existujú jednorazové a pravidelné poplatky. Jednorazové poplatky sú poplatkami, ktoré sa platia na začiatku úverového vzťahu a to je napríklad poplatok za poskytnutie úveru a tiež poplatok za jeho sprostredkovanie, pričom každá inštitúcia má výšku poplatkov inú. Poplatky, ktoré sa platia spolu so splátkou úveru napr. v mesačnej perióde, sú pravidelné. Medzi pravidelné poplatky môžeme zaradiť poplatok za úverový účet a poistenie schopnosti splácať.

spotrebiteľský úver

Ešte raz teda zhrňme jednotlivé náležitosti, s ktorými je vhodné sa oboznámiť pri uzatváraní zmluvy, a sú to v prvom rade náležitosti zmluvy. V §9 ods.2 zákona číslo 129/2010 Z.z sú vymenované obsahové náležitosti o spotrebiteľskom úvere. Nesplnenie obsahu zmluvy sa sankcionuje bezúročnosťou a bezpoplatkovosťou úveru. Ako príklad môžeme uviesť nesprávne vypočítanie ročnej percentuálnej miery nákladov veriteľom v neprospech spotrebiteľa. Vtedy sa spotrebiteľský úver pokladá za bezúročný a bez poplatkov. Ďalej sem patrí aj schopnosť splácať spotrebný úver. Veriteľ je povinný overiť si schopnosť dlžníka splácať úver, a za tým účelom je spotrebiteľ povinný mu poskytnúť údaje na to potrebné. Veriteľ je teda povinný odborne posúdiť schopnosť spotrebiteľa splácať, pričom zohľadňuje dobu, na ktorú poskytuje úver, výšku spotrebiteľského úveru, prijem spotrebiteľa, v prípade ak je úver účelový aj jeho účel. Rovnako tak aj žiadateľ by si mal dobre zvážiť svoju schopnosť úver splácať. Nemenej dôležité je oboznámenie sa so zmluvnými podmienkami spotrebiteľského úveru. Dôležité je podmienkam zmluvy pred jej podpísaním porozumieť a byť s nimi stotožnený. Povinnosti veriteľa vyplývajúce s občianskeho zákonníka platné aj pre spotrebiteľské úvery sú napr. informovanie klienta o možnosti splatiť úver, oboznámenie sa s možnými sankciami a zmluvnými pokutami v prípade porušenia zmluvy, ale aj možnosti odstúpenia úveru tretej osobe v prípade nesplácania úveru.

Za možný druh spotrebiteľského úveru považovať aj možnosť povoleného prečerpania. Tento typ kontokorentného úveru je z hľadiska bankových úverov jeden z najdrahších, a to vďaka vysokému úrokovému zaťaženiu. Poskytuje sa na základe pravidelného príjmu klienta v banke a spláca sa až na základe prečerpania. V akej sume banky požičiavajú? Minimálna výška nie je stanovená a maximálna výška povoleného prečerpania na účte je približne dvojnásobok mesačného príjmu. Opätovné prečerpanie je klientovi umožnené až po zaplatení predošlého prečerpania spolu s úrokmi. Kontokorentný úver môže byť zabezpečený aj nezabezpečený. O zabezpečený konkrétny úver sa jedná vtedy, ak máte čím ručiť v prípade, že nie ste schopný úver splácať. Pri takomto zabezpečenom kontokorentnom úvere sa úrok pohybuje medzi 4 až 10%, v závislosti od ponuky banky. O nezabezpečený kontokorentný úver sa jedná vtedy, ak ničím neručíte. Výška úroku pri takomto type prečerpania je značne vyššia – jedná sa o rozmedzie medzi 10 až 25 %. Rovnako závisí aj od ponuky veriteľa. Výhodami spotrebiteľského úveru vo forme povoleného prečerpania je jeho dostupnosť, nemusíte si podávať žiadosť a čakať na schválenie, peniaze si rovno vyberiete z účtu. Splácanie je automatické, pri prijímaní pravidelných platieb sa Vám prečerpaná suma odrátava. Avšak existujú aj nevýhody, na ktoré netreba nikdy zabúdať. Nutnosť mať v banke aktívny účet, neexistencia bezúročnej doby a vysoký úrok.

Nielen v prípade kontokorentného úveru hovoríme o zabezpečenom a nezabezpečenom úvere. Rovnako tak existujú iné zabezpečené a nezabezpečené spotrebné úvery. Banka od klientov pri spotrebných úveroch môže žiadať zábezpeku napr. vo forme hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, po prípade majetku tretej osoby, ktorá je ručiteľom úveru. Za hnuteľný majetok môžeme považovať cenné papiere, devízové vklady a osobný majetok podnikateľa. Pri zabezpečovaní úverov platia určité pravidlá a to napríklad, že úver možno zabezpečiť len predmetmi s trvalým charakterom, ktoré sú ľahko obchodovateľné. Banky zväčša nezapočítavajú 100% hodnotu majetku z dôvodu jeho prípadného opotrebovania používaním a časom. Nezabezpečené spotrebné úvery sú pre banky rizikovejšie, zväčša poskytované bonitnejším klientom alebo na nižšiu sumu peňazí. Ďalšou možnou podmienkou banky pre získanie spotrebného úveru môže byt poskytnutie informácie veriteľovu o účele takéhoto úveru. Príznačný názov pre tento typ úveru je účelový úver, a teda je účelovo viazaný na vec alebo službu, na ktorú si chcete požičať. Môže sa jednať o prerábanie bytu, kúpu auta alebo aj vyplatenie iného dlhu. Vynaložené finančné prostriedky musia byť zdokladované.

spotrebný úver porovnanieO aký typ spotrebiteľského úveru sa jedná, určuje jeho účel, zabezpečenie, výška a dokladovanie. Získať spotrebiteľský uver je, ako sme uvádzali, možné až po splnení jednotlivých podmienok veriteľa. Predtým ako si však o spotrebiteľský úver zažiadate, sa rozhodne nenechajte uniesť. Vždy treba byť obozretný. Na začiatku by bolo vhodné vytvoriť si určitý plán a byť presvedčený, že spotrebný úver naozaj potrebujete. Na to aby ste si o úver zažiadali, si musíte byť istý, či ste schopný každý mesiac uhradiť splátku. Čiže je dobré spočítať si výdaje a príjmy, poprípade počítajte aj s rezervou. Na webových stránkach sú dostupné tzv. úverové kalkulačky, ktoré Vám pri plánovaní môžu byť nápomocné. Ak sa uzrozumiete s potrebou spotrebného úveru, mali by ste sa zoznámiť s ponukami na bankovom trhu. Dnešná doba ponúka tzv. porovnávače bankových produktov (napr. aj internetové stránky s ponukami jednotlivých spotrebných úverov), ktoré Vám uľahčia výber, nakoľko sú v nich často informácie zrozumiteľnejšie. Pri porovnávaní si určite treba všímať poplatky za úver, rýchlosť schválenia, možnosť predčasného splatenia, cenu poistenia. Navštívte banky a nechajte si vypracovať ponuky a ak Vám niektorá vyhovuje, podajte si žiadosť a čakajte na schválenie. Po schválení peniaze veriteľ posiela na Vás účet, s ktorými disponujete podľa Vami dohodnutých podmienok. Nezabúdajte na svoje záväzky voči banke, aby ste sa nedostali do väčších finančných problémov. Ak daný úväzok nedokážete splácať, vždy sú tu ešte záchranné možnosti, ako je napr. predlženie doby splatnosti, odklad splátky, refinancovanie, či oddlžovacie spoločnosti. V prípade akýchkoľvek nejasností, by Vám mali byť banky nápomocné.